Privātuma politika

Tiešsaistes tirdzniecības vietnes alkoutlet.lv privātuma politika

Īstenojot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27.aprīlis par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un  šādu datu brīvu apriti, ar ko tiek atcelta Direktīva 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk tekstā - Regula), Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “VITA mārkets” (vienotais reģistrācijas Nr. 40003351054, juridiskā adrese Vidus iela 1, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150) (turpmāk – mēs vai Pārzinis) nodrošina Jums pārredzamu un godīgu Jūsu personas datu apstrādi, kā arī mēs rūpējamies par Jūsu privātumu un personas datu drošību.

1. Vispārīgie noteikumi.

Šajā Tiešsaistes tirdzniecības vietnes alkoutlet.lv privātuma politikā (turpmāk – Politika) Jūs atradīsiet visu informāciju par to, kādus Jūsu personas datus mēs ievācam un apstrādājam, kādiem mērķiem tos izmantojam, cik ilgu laiku uzglabājam u.c. informāciju, kuru Jums ir tiesības zināt, izmantojot mūsu vietnes alkoutlet.lv piedāvātās iespējas.  Ar personas datiem šīs Politikas ietvaros saprotot  jebkuru informāciju, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu (“datu subjekts”); identificējama fiziska persona ir tāda, kuru var tieši vai netieši identificēt, jo īpaši atsaucoties uz identifikatoru, piemēram, minētās personas vārdu, uzvārdu, identifikācijas numuru, atrašanās vietas datiem, tiešsaistes identifikatoru vai vienu vai vairākiem minētajai fiziskajai personai raksturīgiem fiziskās, fizioloģiskās, ģenētiskās, garīgās, ekonomiskās, kultūras vai sociālās identitātes faktoriem.

Informāciju, kas saistīta ar mājas lapas sīkdatņu lietojumu, Jūs varat noskaidrot šeit.

Informējam, ka mēs apstrādāsim Jūsu personas datus tikai tad, ja Jūs būsiet mums tos snieguši.  Mēs ievāksim Jūsu personas datus no trešajām personām tikai tad, kad Jūs to mums lūgsiet, piemēram, lai mēs pārliecinātos, ka Jums ir 18.gadi un Jūs esat tiesīgi noslēgt darījumu par alkaholisko dzērienu iegādi.

Lai Jūs varētu iegādāties preces un saņemt pakalpojumus, izmantojot tiešsaistes tirdzniecības vietnes alkoutlet.lv funkcionalitāti, Jums ir jāiepazīstas un jāapstiprina Tiešsaistes tirdzniecības vietnes www.alkoutlet.lv noteikumi (turpmāk – Noteikumi) un šī Politika, pretējā gadījumā mēs nevarēsim Jums nodrošināt iespēju iegādātāties preces un saņemt pakalpojumus.

Informējam, ka ir ļoti svarīgi, lai Jūsu norādītie personas dati būtu precīzi un pareizi. Ja Jūs norādīsiet nepareizus (neīstus) personas datus, tos aizmirsīsiet vai neatjaunosiet, Jūsu personas datiem mainoties, mums var rasties grūtības nodrošināt Jums līguma saistību izpildi, kā arī var rasties citi sarežģījumi, īstenojot Jūsu tiesības. Mēs nekādā gadījumā nebūsim atbildīgi par kaitējumu, kas Jums radīsies tā iemesla dēļ, ja būsiet norādījis nepareizus vai neprecīzus personas datus. Ja mainās Jūsu iesniegtie personas dati, lūdzam Jūs mūs par to ir informēt, piemēram, atjaunojot savu profila informāciju.

2.Pārziņa kontaktinformācija.

Personas datu apstrādes ārzinis ir Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “VITA mārkets” (vienotais reģistrācijas Nr. 40003351054), kuras kontaktinformācija saziņai ir šāda:
juridiskā adrese: Vidus iela 1, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, Latvija:

  • pasta korespondences adrese: Vidus iela 1, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, Latvija;
  • e-pasta adrese: info@alkoutlet.lv;
  • tālrunis +371 26319225 .

3. Kādam mērķim un kādus Jūsu personas datus mēs apstrādājam, kāds ir juridiskais pamats un datu apstrādes termiņš?

 3.1. Līguma noslēgšana un izpilde.

Lai tiešsaistes tirdzniecības vietnē www.alkoutlet.lv  noslēgtu preču piegādes distances līgumu Jums ir nepieciešams norādīt savus personas datus, tādejādi dodot mums tiesības tos apstrādāt atbilstoši šīs Politikas un Noteikumos noteiktajiem apmēriem, veidiem un mērķiem. Vēršam Jūsu uzmanību, ka, lai noslēgtu Līgumu, Jūsu personas datu iesniegšana ir obligāta, jo, tos neiesniedzot, Jūs nevarēsiet izmantot mūsu sniegtos pakalpojumus.

Noformējot vienreizēju preces pirkumu kā nereģistrēts lietotājs, mēs lūgsim Jūs apstiprināt, ka Jūsu norādītie personas dati ir precīzi un pareizi un Mums ir tiesības ar Jums  noslēgt Līgumu, proti, Jūs esat vismaz 18 gadus vecs, it sevišķi gadījumos, kad savā pirkuma grozā būsiet ievietojis alkoholiskos dzērienus, kuru tirdzniecība nepilngadīgām personām ir aizliegta.

Nereģistrētiem lietotājiem noformējot vienreizēju preces pirkumu (noslēdzot Līgumu), netiek izveidots unikāls Jūsu lietotāja profils (konts). Tāpēc Jums katru reizi, veicot preces pirkumu kā nereģistrētam klientam, ir jāievada savi personas dati no jauna. Ja to nevēlaties darīt, tad aicinam reģistrēties tiešsaistes tirdzniecības vietnē alkoutlet.lv kā reģistrētam lietotājam.

Mums izpildot Līguma saistības, un Jums veicot naudas samaksu par preci, bet mums - veicot naudas atmaksāšanu, ja Jūs atgriežat iegādāto preci mums, u.tml. – mēs balstoties uz Jūsu ievadītajiem datiem sagatavosim darījumu apliecinošu dokumentu, kurā atspoguļosies pirkuma dati.

Datu kategorijas Lai noslēgtu un izpildītu ar Jums noslēgto līgumu,neatkarīgi no tā vai Jūs būsiet izveidojis profilu mājas lapā vai nē, mēs zināsim Jūsu vārdu, uzvārdu, apstiprinājumu, ka esat vismaz 18 gadus vecs, Jūsu kontaktinformāciju, piegādes adresi, preču piegādes laikā uzrādītā personas apliecinošā dokumenta nr., informāciju par Jūsu Pirkumu, tajā iekļautā informācija (numurs, datums, prece, daudzums, cena), pirkuma un piegādes datums un laiks, preču nosaukumi, daudzumi, pirkumu cenas, pirkumu apmaksas metode, veiktie maksājumi un maksājuma informācija (banka, bankas konts, informācija par maksātāju, ja tas atšķiras no Jums).E-pasta adrese un tālrunis var tikt izmantots saziņai ar Jums, lai informētu Jūs par preces piegādi, apstiprinātu pasūtījumu un/vai vienotos par norēķinu vai piegādes detaļām, vai citu ar līguma saistību izpildi saistīto informāciju.
Datu apstrādes juridiskais pamats Līguma, kura līgumslēdzēja puse esat Jūs, noslēgšanai un izpildei (Regulas 6.p. 1.p. b) apakšpunkts) attiecībā uz preču vai pakalpojumu iegādi;-    lai izpildītu uz mums attiecināmu juridisku pienākumu (Regulas 6.p. 1.p. c) apakšpunkts), veicot personas vecuma atbilstības pārbaudi, saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām (piemēram, Alkoholisko dzērienu aprites likuma 6.p. 2.d. nosaka mazumtirgotāja pienākumu pārliecināties par Pircēja vecumu);-    lai izpildītu uz mums attiecināmu juridisku pienākumu (Regulas 6.p. 1.p. c) apakšpunkts), veicot grāmatvedības uzskaiti, saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām (piemēram, Pievienotās vērtības nodokļa likumu, likuma “Par grāmatvedību” 7.pantu, kas nosaka grāmatvedības attaisnojuma dokumentos norādāmos personas datu rekvizītus);-    kā arī mūsu leģitīmo interešu aizsardzībai (Regulas 6.p. 1.p. f) apakšpunkts), lai nodrošinātos ar pierādījumiem, ka esam izpildījuši starp Pusēm noslēgto Līgumu, un atbilstoši veikuši grāmatvedības uzskaiti atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.-    mūsu tiesisko interešu aizsardzībai (Regulas 6.p. 1.p. f) apakšpunkts) attiecībā uz pierādījumu nodrošināšanu par preces iegādes un/vai pakalpojuma sniegšanas apstākļiem, sūdzību vai pretenziju vai prasību izskatīšanai, kā arī to, ka esam izpildījuši starp Pusēm noslēgtā Līguma saistības.
Datu apstrādes termiņš Ievērojot apstākli, ka informāciju, kas saistīta ar līgumsaistību izpildi ir cieši saistīta ar grāmatvedības uzskaiti, tad visa informācija tiks glabāta, ievērojot likuma Par grāmatvedību nosacījumiem, par attaisnojuma dokumentiem, tas ir vismaz piecus gadus.

3.2. Reģistrācija, reģistrētā lietotāja konta izveidošana un administrēšana.

Jums, reģistrējoties tiešsaistes tirdzniecības vietnē alkoutlet.lv un izveidojot kontu kā reģistrētam lietotājam, mēs lūgsim Jūs aizpildīt anketu, kurā būs jānorāda Jūsu personas dati. Izveidojot kontu, Jūs tajā varēsiet iepazīties ar jau veiktajiem pasūtījumiem, izveidot vēlmju sarakstus, kas Jums atvieglos turpmāko iepirkšanos, kā arī, tur būs pieejama informācija par Jūsu izdarītajām izvēlēm, piemēram, attiecībā uz Jūsu vēlmi saņemt no mums jaunumus.

Jūsu reģistrāciju, izmantot kontu tiešsaistes tirdzniecības vietnē alkoutlet.lv, mēs uzskatām par saņemtu, kad Jūs veicat Noteikumos noteiktās konta izveidošanai nepieciešamās darbības un apstiprināt reģistrāciju.

Ja mainās Jūsu kā reģistrētātā pircēja iesniegtie dati, mēs lūdzam Jūs par to nekavējoties informēt vai arī patstāvīgi veikt izmaiņas savā reģistrētā lietotāja profilā.

Lai nodrošinātu Jūsu priekšrocības esot reģistrētā profila lietotājam, mēs veiksmi profilēšanu, balstoties uz Jūsu kontā pieejamo informāciju. Profilēšanas ietvaros netiks pieņemti Jums saistoši lēmumi, bet tā tiks izmantota, lai uzlabotu Jūsu pieredzi apmeklējot un lietojot mūsu tīmekļa vietni, kategorizējot Mūsu piedāvājumus atbilstoši Jūsu vēlmēm un vajadzībām. Piemēram, balstoties uz Jūsu lietotāja kontā saglabāto informāciju (velmju sarakstu, pirkumu vērsturi) mēs varam veikt Jūsu profilēšanu, par Jūsu iecienītākajiem dzērieniem u.tml., atspoguļojot preču katalogā Jūsu ieienītākos dzērienus vispirms.

Datu kategorijas Izveidojot reģistrētā lietotāja kontu tiešsaistes tirdzniecības vietnē alkoutlet.lv  un mums to administrējot, mēs apstrādāsim ne tikai 3.1.punktā norādītos personas datus, bet arī, Jūs pirkuma vēsturi, informāciju par Jūsu vēlmju sarakstu. Tāpat mēs zināsim un apstrādāsim tehnisko informāciju, kas saistīta ar Jūsu profila lietošanu,  - IP adresi, pievienošanās un pārlūkošanas tehniskā informācija u.tml.), jūsu izdarītajām izvēlēm.
Datu apstrādes juridiskais pamats

Jūsu noslēgtais Līgums un izveidotais konts (Regulas 6.p. 1.p. b) apakšpunkts), kas sevī ietver profilēšanu atbilstoši Regulas 22.panta 2.punkta a) apakšpunktam.

- mūsu leģitīmo interešu aizsardzībai (Regulas 6.p. 1.p. f) apakšpunkts) attiecībā uz pierādījumu nodrošināšanu par preces iegādes un/vai pakalpojuma sniegšanas apstākļiem, sūdzību vai pretenziju vai prasību izskatīšanai, kā arī, ka esam izpildījuši starp Pusēm noslēgtā Līguma saistības, kā arī, lai pierādītu, ka savā saimnieciskajā darbībā mēs esam izpildījuši normatīvo aktu prasības.

Datu apstrādes termiņš

Visu periodu, kamēr Jūs esat konta lietotājs un Jūsu konts eksistē, Jūs varat redzēt savu pasūtījumu numurus un izveidošanas datumus, pasūtījumu statusus, apmaksas informāciju, sūtīšanas informāciju un cenas, sūtīšanas adreses datus, pasūtītās preces – daudzumus un summas, kopsummas.

Gadījumā, ja Jūs vismaz vienu gadu nebūsiet apmeklējis savu kontu, mēs saglabājam tiesības šādu Jūsu izveidotu kontu dzēst.  Šajā gadījumā Jums nebūs šķēršļi izveidot kontu atkārtoti no jauna. Informāciju par Jūsu konta izveidošanas apstākļiem un izdarītajām izvēlēm, mēs varam saglabāt visu laiku kamēr noilgst prasījumu tiesību termiņš, piemēram, piecus gadus, ievērojot Fizisko personu datu apstrādes likuma 26.panta 2 daļas nosacījumus.

Ja, tiešsaistes tirdzniecības vietnē alkoutlet.lv Jūs izvēlējāties un piekritāt saņemt jaunumus uz Jūsu e-pasta adresi un/vai izmantojot Jūsu datus kā atlases kritēriju, lai sazinātos ar Jums sociālajos tīklos, tad mēs apstrādājam Jūsu personas datus, sagatavojot un izsūtot Jums šādus jaunumus, kuri ietver piedāvājumus un informāciju, piemēram, vispārīgus jaunumus, informāciju par preču atlaidēm, akcijām, informāciju par mūsu sniegtajiem piedāvājumiem, uzaicinājumus izteikt Jūsu viedokli par sniegtajiem pakalpojumiem un precēm utml. Piedāvājumus un informāciju mēs sniedzam Jūsu izvēlētā veidā - e-pastā vai sociālajos tīklos. Jūsu reģistrētā lietotāja kontā Jūs varat izvēlēties vēlamos jaunumu (piedāvājumu un informācijas) komunikācijas kanālus, kā arī, šos uzstādījumus varat bez ierobežojuma mainīt jebkurā laikā, tas ir, arī pilnībā atsakoties no turpmāku jaunumu saņemšanas. Ja Jums nav reģistrētā lietotāja konts, bet Jūs esat pieteicies saņemt jaunumus e-pastā, tad Jūs no tiem varat atteikties e-pastā norādītā veidā vai sazinoties ar mums.

Atteikšanās no jaunumu saņemšanas neietekmēs Jūsu noslēgtā līguma saistību izpildi un iespēju iegādāties preces no mums.

Gadījumā, ja vēlēsieties saņemt jaunumus (piedāvājumus un informāciju), izmantojot sociālos tīklus, mēs nodosim sociālā tīkla administratoram Jūsu kontaktinformācijas datus (tikai mobilā tālruņa pieslēguma numuru un/vai e-pasta adresi), lai administrators varētu Jūs identificēt sociālajā tīklā un pa sociālā tīkla kanālu nodot Jums mūsu jaunumus (piedāvājumus un informāciju).

Datu kategorijas Lai informētu Jūs par jaunumiem mums ir nepieciešams apstrādāt Jūsu vārdu, e-pasta adresi, informāciju, par to, vai Jūs esat sociālā tīkla lietotājs, ja izvēlaties saņemt piedāvājumus, izmantojot sociālos tīklus. Piedāvājumu izsūtīšanas gadījumā mēs varam izmantot tehniskos risinājumus, lai pārliecinātos, ka Jūs saņēmāt mūsu sūtījumu, kā arī, atsevišķos gadījumos mēs varēsim redzēt vai Jūs ieinteresēja mūsu piedāvājums vai nē (piemēram, vai Jūs atvērāt sūtījumu, nospiedāt uz piedāvājuma uzzināt papildus un.tml.).
Datu apstrādes juridiskais pamats Jūsu piekrišana (Regulas 6.p. 1.p. a) apakšpunkts) saņemt jaunumus (piedāvājumus un informāciju).
Datu apstrādes termiņš Kamēr ir spēkā Jūsu dotā piekrišana saņemt jaunumus (piedāvājumus un informāciju). Jūsu doto piekrišanu un pierādījumu par to mēs varam saglabāt vismaz 5 gadus un visu strīdus laiku, ja tas ir nepieciešams, lai mēs varētu aizstāvēties pret mums izteiktiem prasījumiem, pretenzijām vai prasībām.

3.3. Pieprasījumu, sūdzību un lūgumu izskatīšana, mūsu leģitīmo interešu aizsardzībai.

Mēs izmantosim Jūsu personas datus, atbildot uz Jūsu pretenzijām, pieprasījumiem, sūdzībām, lūgumiem un administrējot Jūsu atsauksmes (turpmāk – Pieprasījums). Tāpat, mēs varam izmantot iegūtos Jūsu datus, lai nodrošinātos ar pierādījumiem par to, ka mēs esam rīkojušies atbilstoši Noteikumu, šī Politikas un citu normatīvo aktu prasībām, piemēram, esam ievērojuši patērētāju vai personas datu apstrādi reglamentējošos normatīvos aktus.

Datu kategorijas Lai nodrošinātu savu tiesisko interešu aizsardzību un izskatītu Jūsu Pieprasījumus, ja tādi būs, kā arī, ievērojot jebkādu citus pieprasījumus vai sūdzības, ko mēs varam saņemt, mēs varam apstrādāt visus mūsu rīcībā esošos Jūsu personas datus, kas norādīti šajā Politikā un ne tikai: vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru, elektroniskā pasta adresi, vecuma datus, sistēmas auditācijas pierakstu datus, tādi kā interneta protokola adrese vai iekārtas Nr., kas saistīta ar Jūsu konta lietošanu, informāciju par ielogošanos Jūsu kontā, informāciju, kas saistīta ar Jūsu pirkuma vēsturi, kā arī jebkuru citu informāciju, kas ir mūsu kā pārziņa rīcībā arī citiem datu apstrādes mērķiem apstrādāti dati, piemēram, lai nodrošinātu gan fizisko, gan elektronisko drošību.
Datu apstrādes juridiskais pamats

Mūsu juridisko pienākumu izpilde (Regulas 6.p. 1.p. c) apakšpunkts) attiecībā uz Jūsu pieprasījumu izskatīšanu un atbildēšanu (piemēram, Patērētāju tiesību aizsardzības likums, Regulas 12.panta nosacījumi).

Mūsu leģitīmo interešu aizsardzībai (Regulas 6.p. 1.p. f) apakšpunkts), lai vērtētu Jūsu kā klienta atsauksmes, saglabātu informāciju par pieprasījuma izskatīšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, kā arī pierādījumu nodrošināšanai vēlāku strīdus izskatīšanai.

Mūsu leģitīmo interešu aizsardzībai (Regulas 6.p. 1.p. f) apakšpunkts) attiecībā uz pierādījumu nodrošināšanu par jaunumu (piedāvājumu un informācijas) sniegšanas apstākļiem (jūsu sniegtā piekrišana, tās atsaukšanas apstākļi), sūdzību vai pretenziju vai prasību izskatīšanai.

Datu apstrādes termiņš

Jūsu datus izmantojam tikai tam, lai nodrošinātu mūsu tiesisko interešu aizsardzību, tas ir, pamatā, lai nodrošinātos ar pierādījumiem, ka mēs esam korekti izpildījuši savas saistības, kā arī gadījumos, ja nepieciešams celt prasību vērsties tiesībsargājošās vai kontroles iestādēs, iesniedzot tur mūsu rīcībā esošos pierādījumus.

Mēs Jūsu datus uzglabājam šajā politikā norādīto periodu, bet jebkurā gadījumā ne ilgāk kā piecus gadus, ja vien netiek iniciēts juridisks strīds vai pastāv šāda strīda iespējamība, Jūsu datus varam uzglabāt ilgāk, līdz beigsies tiesību aktos noteiktie sūdzības iesniegšanas vai prasības noilguma termiņi (divi gadi, ievērojot patērētāju tiesību aizsardzības normatīvos aktus vai 5 gadus, ievērojot personas datu aizsardzību reglamentējošos normatīvos aktus) un/vai stāsies spēkā gala nolēmums.

4. No kādiem avotiem mēs iegūstam un apkopojam Jūsu personas datus?

Gandrīz visus Jūsu personas datus mēs iegūstam tikai no Jums vai Jūsu lietotajām iekārtām. Veicot vienreizējo pirkumu vai reģistrējoties tiešsaistes tirdzniecības vietnē alkoutlet.lv Jūs datus iesniedzat tiešā veidā mums, bet pirkuma datus – iegādājoties preces vai Pakalpojumus, kā arī apmeklējot Jūsu izveidoto kontu.
Jūsu datus iegūstam tiešā veidā no Jums arī tad, kad Jūs iesniedzat Pieprasījumu jebkādā Jūsu izvēlētajā veidā: elektroniskā veidā uzrakstot mums elektronisku vēstuli un nosūtot to mums uz elektronisko pasta adresi, iesniedzot mums papīra formā rakstisku pieprasījumu, vai mutiskā veidā zvanot pa telefonu uz mūsu norādīto tālruņa numuru u.c. Tad, kad kvalitatīvai un objektīvai Jūsu Pieprasījuma izskatīšanai mums jāiegūst papildu informācija vai jāveic nozīmīgu apstākļu izpēte, Jūsu Pieprasījuma datus varam sasaistīt ar mūsu esošajiem un/vai Jūsu Pieprasījuma izskatīšanas laikā savāktajiem datiem, piemēram, mēs varam izskatīt pirkuma operāciju datus, Jūsu konta lietošanas vēsturi, aptaujāt mūsu darbiniekus u.tml.

Tiešsaistes tirdzniecības vietnē alkoutlet.lv  mēs iegūstam informāciju no Pilsonības un imigrācijas lietu pārvaldes, kas nepieciešama vai Jūs esat vismaz 18. gadus vecs, izmantojot pakalpojuma sniedzēju piedāvāto funkcionālitāti.

5. Kādos gadījumos un kādiem personas datu saņēmējiem mēs atklājam Jūsu datus?

Jūsu datus varam nodot apstrādei personas datu saņēmējiem (pakalpojuma sniedzējiem, apstrādātājiem), t.i. personām, kas palīdz mums izpildīt un administrēt tiešsaistes tirdzniecības vietni www.alkoutlet.v . Tādas personas var būt IT datubāzu programmatūras uzturētāji, datubāzu administrēšanas pakalpojumu sniedzēji, datu centru, uzturēšanas un mākoņpakalpojumu sniedzēji, tīmekļa lapas hostinga pakalpojumu sniedzēji, tiešie tirgvedības pakalpojumu sniedzēji, tirgus izpētes vai komercdarbības analītikas pakalpojumu sniedzēji, preču piegādātāji, u.tml., Tāpat, lai nodrošinātu Jūsu veiktā maksājuma administrēšanu, mēs esam piesaistījuši pakalpojumu sniedzēju Maksekeskus AS www.makecommerce.lv . Ikvienā gadījumā datu apstrādātājiem iesniedzam tikai tādu datu apjomu, cik tas ir nepieciešams konkrēta uzdevuma izpildei vai konkrēta pakalpojuma sniegšanai. Mūsu piesaistītie datu apstrādātāji var apstrādāt Jūsu personas datus tikai pēc mūsu norādījumiem un nevar tos izmantot citiem mērķiem vai nodot citām personām bez mūsu piekrišanas. Turklāt tiem ir jānodrošina Jūsu datu aizsardzība saskaņā ar spēkā esošiem tiesību aktiem un atbilstošiem nosacījumiem, kas norādīti starp mums un attiecīgo pakalpojuma sniedzēju noslēgtajiem līgumiem. 

Dati var tikt nodoti arī kompetentām/uzraugošām valsts varas, pašvaldības vai tiesībsargājošām iestādēm, piemēram, policijai, prokuratūrai, tiesai vai kontrolējošām/uzraudzības institūcijām, kā arī mūsu auditoriem, taču tikai tām pamatoti pieprasot vai tikai tad, ja tas ir nepieciešams saskaņā ar spēkā esošiem tiesību aktiem vai tiesību aktu noteiktajos gadījumos un kārtībā, lai nodrošinātu valsts, pašvaldību vai tiesībsargājošo iestāžu un/vai mūsu tiesības, mūsu pircēju, darbinieku un IT resursu drošību, izvirzītu, iesniegtu un aizstāvētu juridiskās prasības un mūsu tiesiskās intereses u.tml.

6. Kādā teritorijā mēs apstrādājam Jūsu personas datus?

Jūsu personas datus apstrādājam tikai Eiropas Savienības teritorijā. Mums šobrīd nav nodoma nodot un mēs nenododam Jūsu personas datus uz valstīm, kas nav Eiropas Savienības un Eiropas ekonomiskās zonas valstis.

Gadījumā, ja Jūs uzsāksiet komunikāciju ar mums vai izteiksiet velmi, lai mēs komunicējam ar Jums izmantojot sociālo tīklu facebook.com, instagram.com vai Google pakalpojumus, tad attiecībā uz datu nodošanu uz trešajām valstīm attiecīgie pakalpojuma sniedzēji ir uzskatāmi par trešo personu un aicinām iepazīties ar šo pakalpojumu sniedzēju privātuma politikām.

7. Kādas ir Jūsu kā datu subjekta tiesības un kā Jūs tās varat izmantot?

Datu aizsardzības tiesību akti sniedz Jums tiesības, kuras Jūs varat brīvi izmantot, vēršoties pie mums. Savukārt, mēs nodrošināsim iespēju Jums tās izmantot. Informāciju par konkrētām Jūsu tiesībām un to īstenošanas veidiem sniedzam šajā Politikā, lūdzam ar to uzmanīgi iepazīties:

7.1. Piekļuves tiesības.

Jums ir tiesības saņemt mūsu apstiprinājumu par to, vai mēs apstrādājam Jūsu personas datus, kā arī tiesības iepazīties ar Jūsu personas datiem, kurus mēs apstrādājam, un informāciju par datu apstrādes nolūkiem, apstrādājamo datu kategorijām, datu saņēmēju kategorijām, datu apstrādes periodu, datu iegūšanas avotiem, automatizētu lēmumu pieņemšanu, tai skaitā profilēšanu, kā arī to nozīmi un sekām.

Lielāko daļu šīs informācijas sniedzam šajā Politikā un ticam, ka tā Jums būs noderīga.

Ja esat reģistrētais konta lietotājs, Jūs varat jebkurā brīdī savā lietotāja kontā iepazīties ar Jūsu personas datiem, kurus mēs apstrādājam (piemēram, pārbaudīt Jūsu iesniegto personas datu informāciju, aktualizēt informāciju, Jūsu dotās piekrišanas, atsaukt jau dotās vai dot jaunas, u.tml.), redzēt savu pasūtījumu numurus un izveidošanas datumus, pasūtījumu statusus, apmaksas informāciju, sūtīšanas informāciju un cenas, sūtīšanas adreses datus, pasūtītās preces – daudzumus un summas, kopsummas.

Ja šajā Politikā un Jūsu lietotāja kontā sniegtā informācija Jums nav pietiekama vai vēlaties saņemt papildus informāciju, kas varētu būt mūsu rīcībā, Jūs vienmēr varat vērsties pie mums šajā Politikā norādītajos veidos. 

 7.2. Tiesības pieprasīt labot personas datus.

Ja ir mainījušies Jūsu reģistrācijas brīdī norādītie personas dati vai Jūs redzat, ka mūsu apstrādātā informācija par Jums ir neprecīza vai nepareiza, Jums ir tiesības pieprasīt šo informāciju mainīt, precizēt vai izlabot.

Lai realizētu šīs tiesības Jūs varat patstāvīgi labot savus personas datus savā reģistrētā lietotāja kontā vai vēršoties pie mums šajā Politikā norādītajos veidos un iesniedzot aktualizētus datus, lai mēs tos labotu vai precizētu.

7.3. Tiesības atsaukt piekrišanu.

 Gadījumos, kad Jūsu datus mēs apstrādājam uz Jūsu sniegtās piekrišanas pamata (šīs Politikas 3.3.punkts), Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu, un uz Jūsu piekrišanas pamatotā datu apstrāde tiks pārtraukta/izbeigta. Piekrišanas atsaukums neietekmē apstrādes likumību, kas pamatojas uz piekrišanu pirms atsaukuma.

Piemēram, Jūs varat jebkurā brīdī atsaukt savu piekrišanu saņemt jaunumus. Šo piekrišanu atsaukšana neierobežos Jums turpināt izmantot noslēgtā Līguma saistību izpildi, bet tas nozīmēs, ka mēs nevarēsim sniegt un Jūs nevarēsiet saņemt Jums aktuālus jaunumus (piedāvājumus un informāciju).

Savas piekrišanas Jūs varat koriģēt (tās atsaukt vai no jauna dot), iesniedzot Jūsu atbilstoši atjauninātu reģistrācijas informāciju par dotajām piekrišanām, mainot piekrišanu nosacījumus savā reģistrētā lietotāja kontā vai sazinoties ar mums šajā Politikā norādītajos veidos (t.sk. e-pastā norādītā veidā).

Ja Jūsu piekrišana zaudē spēku vai tiek atsaukta vai anulēta, mēs dzēšam datus, kas tiek apstrādāti uz Jūsu piekrišanas pamata, ja vien to apstrādei nav arī cits tiesisks pamats, lai sasniegtu citus šajā Politikā paredzētos datu apstrādes mērķus, bet Politikā norādītajos gadījumos – neatgriezeniski anonimizējam datus.

Jebkurā gadījumā Jūsu doto piekrišanu un pierādījumu par Jūsu doto piekrišanu mēs varam uzglabāt arī ilgāku laika periodu, ja tas ir nepieciešams, lai mēs varētu aizstāvēt savas leģitīmās intereses pret mums izteiktajiem prasījumiem, pretenzijām vai prasībām.

7.4. Tiesības iesniegt sūdzību.

 Ja Jūs uzskatāt, ka Jūsu datus mēs apstrādājam, pārkāpjot personas datu apstrādes/aizsardzības tiesību aktu prasības, mēs vispirms lūdzam vērsties tieši pie mums šajā Politikā norādītajos veidos.

Ja Jūs nebūsiet apmierināts ar mūsu piedāvātajiem jautājuma risināšanas veidiem vai, pēc Jūsu domām, mēs nerīkosimies atbilstoši normatīvo aktu prasībām, tad Jums ir tiesības iesniegt sūdzību uzraugošajai institūcijai, kas Latvijas Republikā ir Datu valsts inspekcija.

7.5. Tiesības iebilst datu apstrādei, kad apstrāde ir pamatota ar leģitīmām interesēm.

Jums ir tiesības iebilst personas datu apstrādei, ja personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz mūsu leģitīmām interesēm. Tomēr, ņemot vērā līguma mērķus un abu pušu (gan Jūsu kā datu subjekta, gan mūsu kā personas datu apstrādes pārziņa) leģitīmo interešu līdzsvaru, Jūsu iebildumi var nozīmēt, ka, pārtraucot Jūsu datu apstrādi mūsu leģitīmo interešu nodrošināšanai, noslēgtā Līguma darbība tiks pārtraukta/izbeigta.

Ja vēlaties izmantot šajā sadaļā norādītās tiesības, lūdzam Jūs iesniegt mums rakstisku lūgumu šajā Politikā norādītajā veidā.

7.6. Tiesības pieprasīt izdzēst datus (tiesības būt aizmirstam).

Pastāvot noteiktiem datu apstrādes tiesību aktos minētajiem apstākļiem (piemēram, ja personas dati tiek apstrādāti nelikumīgi, zūd datu apstrādes tiesiskais pamats, personas dati vairs nav nepieciešami saistībā ar nolūkiem, kādos tie tika vākti vai citādi apstrādāti, u.c.), Jums ir tiesības lūgt, lai mēs izdzēstu Jūsu personas datus. Ja vēlaties izmantot šīs tiesības, lūdzam Jūs iesniegt rakstisku lūgumu uz šajā Politikā norādīto kontaktinformācijas adresi.

Jūs jebkurā laikā varat arī patstāvīgi izdzēst savus personas datus, pieslēdzoties savam kontam un sadaļā Lietotāja profils veicot tajā piedāvātās darbības sava konta dzēšanai – anonimizēt kontu vai dzēst kontu.

Gadījumā, ja personas dati, kas apstrādāti ir izmantojami citiem šajā Politikā minētajiem mērķiem, un to apstrādes tiesiskais pamats nav piekrišana, mēs varam saglabāt attiecīgo informāciju, lai nodrošinātu citu mērķu sasniegšanu, piemēram, lai nodrošinātu pierādījumu esību pretenzijas gadījumā, kas varētu būt par Jūsu kā līguma dalībnieka pieredzi.

Svarīgi atzīmēt, ka Jūsu tiešsaistes tirdzniecības vietnē alkoutlet.lv reģistrētā lietotāja kontā personas dati bez atsevišķa Jūsu lūguma tiks izdzēsti (anonimizēti), ja Jūs pārtrauksiet izmantot kontu un ir pagājis 1 (viens) gads no Jūsu kā reģistrētā lietotāja pēdējās aktivitātes tiešsaistes tirdzniecības vietnē alkoutlet.lv.

7.7. Tiesības pieprasīt ierobežot datu apstrādi.

 Pastāvot noteiktiem datu apstrādes tiesību aktos minētajiem apstākļiem (piemēram, ja personas dati tiek apstrādāti nelikumīgi, Jūs apstrīdat datu precizitāti, Jūs iesniedzat iebildumus par datu apstrādi mūsu leģitīmo interešu nodrošināšanai, u.c.), Jums ir tiesības pieprasīt ierobežot Jūsu datu apstrādi. Tomēr mums ir jāatzīmē, ka datu apstrādes ierobežošanas dēļ un uz šo ierobežojumu periodu mums var nebūt iespēju nodrošināt Jums pakalpojumu sniegšanu un Līguma saistību izpildi.

Ja vēlaties izmantot šajā sadaļā norādītās tiesības, lūdzam Jūs iesniegt rakstisku lūgumu uz šīs Politikas norādīto kontaktinformācijas adresi.

7.8. Tiesības uz datu pārnesamību.

 Jums ir tiesības lūgt tādu datu pārnesamību, kurus Jūs mums esat iesniedzis elektroniskā formā. Saņemot Jūsu pieprasījumu par datu pārnesamību, mēs Jūsu tiesību realizāciju nodrošināsim, izsniedzot datus plaši izmantojamā un datorlasāmā formātā, bet, ja Jūs to vēlēsieties un būs tehniskas iespējas, nosūtīsim Jūsu pieprasītos datus elektroniskā formā Jums, ievērojot Jūsu pieprasījumā norādīto informāciju.

Ja vēlaties izmantot tiesības uz datu pārnesamību, lūdzam Jūs iesniegt rakstisku lūgumu uz šīs Politikas norādīto kontaktinformācijas adresi.

8. Kā mēs izskatām un apstrādājam Jūsu pieprasījumus?

Lai aizsargātu mūsu klientu datus no nelikumīgas atklāšanas, mums, saņemot Jūsu lūgumu par Jūsu datu sniegšanu vai citu Jūsu tiesību īstenošanu, būs jāpārliecinās par Jūsu identitāti. Šim nolūkam mēs varam lūgt Jūs norādīt Jūsu lietotāja kontā reģistrētos aktuālos datus (piemēram, vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi vai tālruņa numuru), pēc tam salīdzināsim, vai Jūsu norādītie dati sakrīt ar attiecīgajiem reģistrētā lietotāja datiem. Veicot šo pārbaudi, mēs tāpat varam izsūtīt kontroles paziņojumu uz Jūsu kontā norādīto kontaktinformāciju saziņai (īsziņas vai e-pasta veidā), lūdzot veikt autorizāciju. Ja pārbaudes procedūra būs neveiksmīga (piemēram, Jūsu norādītie dati nesakritīs ar reģistrētā lietotāja kontā norādītajiem datiem vai Jūs neveiksiet autorizāciju pēc nosūtītās īsziņas vai e-pasta paziņojuma saņemšanas), mēs būsim spiesti konstatēt, ka Jūs neesat attiecīgais datu subjekts, un būsim spiesti noraidīt Jūsu iesniegto lūgumu.

Saņemot Jūsu lūgumu par jebkuru Jūsu tiesību īstenošanu un veiksmīgi veicot iepriekš norādīto pārbaudes procedūru, mēs apņemamies pēc iespējas īsākā laikā, taču jebkurā gadījumā ne vēlāk kā viena mēneša laikā no Jūsu lūguma saņemšanas dienas sniegt Jums informāciju saskaņā ar Jūsu iesniegto lūgumu. Ņemot vērā lūgumu sarežģītību un skaitu, mums ir tiesības viena mēneša periodu pagarināt vēl uz diviem mēnešiem, par to Jūs informējot līdz pirmā mēneša beigām un norādot šāda pagarinājuma iemeslus. 

Ja Jūsu lūgums ir iesniegts ar elektroniskajiem saziņas līdzekļiem, atbildi sniegsim arī ar elektroniskajiem saziņas līdzekļiem, izņemot gadījumus, kad tas nebūs iespējams (piemēram, lielā informācijas apjoma dēļ) vai tad, ja Jūs lūgsiet atbildēt citādā veidā.

Mēs atteiksimies apmierināt Jūsu lūgumu ar motivētu atbildi, ja tiks konstatēti šķēršļi šāda lūguma izpildei, piemēram, normatīvajos aktos norādīto apstākļu dēļ.

9. Cik droši ir Jūsu dati?

 Mēs izmantojam dažādas drošību nodrošinošas tehnoloģijas un procedūras, lai aizsargātu Jūsu personīgo informāciju no nelikumīgas piekļuves, izmantošanas vai atklāšanas.

Mēs regulāri veicam pārbaudi, vai mūsu līdzšinējie pasākumi ir atbilstoši un pietiekami.

Mēs izmantojam dažādas personas datu aizsardzības un drošību nodrošinošas tehnoloģijas un procedūras, lai aizsargātu Jūsu personīgo informāciju no nelikumīgas piekļuves, izmantošanas vai atklāšanas.

Mūsu izvēlētie sadarbības partneri tiek rūpīgi atlasīti un viņiem pieprasām, lai tie izmantotu atbilstošus līdzekļus, kas aizsargātu personas datu konfidencialitāti un nodrošinātu Jūsu personīgās informācijas drošību. Tomēr, ja informāciju pārraida ar internetu vai mobiliem sakariem, tās drošību pilnībā nevar garantēt, tādējādi Jums patstāvīgi jāizvērtē ar informācijas konfidencialitāti saistītie riski un tie jāuzņemas, ja nolemjat mums nodot jebkādu informāciju norādītajos veidos.

Mēs ikdienas rūpējamies, la tiktu ievērots personas datu minimizēšanas princips, neapstrādājot datus, kas mums nav nepieciešami šajā Politikā norādīto mērķu sasniegšanai.

10. Politikas spēkā esamība un izmaiņas.

Šī politika ir spēkā no 2021.gada 12.maija.

Tiešsaistes tirdzniecības vietnes www.alkoutlet.lv Jūs vienmēr atradīsiet jaunāko Politikas versiju, kā arī, izmantojot Jūsu norādīto kontaktinformāciju Jūs varat tikt aicināts iepazīties ar grozījumiem un apstiprināt tās.

 

ALKOHOLA LIETOŠANA KAITĒ JŪSU VESELĪBAI! ALKOHOLA PĀRDOŠANA, IEGĀDĀŠANĀS UN NODOŠANA NEPILNGADĪGĀM PERSONĀM IR AIZLIEGTA.