PĒRKOT 2 VAI VAIRĀK
IETAUPI
++
2 SHOT
GLĀZĪTES
KOMPLEKTS
S
“COCA COLA
1 l
K OMPLEKTS
+
K OMPLEKTS
GLĀZE
€ 22,99
17
99
Ru
m
s
“M
a
t
usa
l
e
m 7Y
O
0
,
7 l
/
alk. 40
%
25
,
70 €/
l
€ 21,99
D
in
in
n
s
s
s
s
“B
“B“B
B
omom
om
om
bababa
ba
y
y
y
y
y
Sa
Sa
SaSa
pp
pp
p
p
h
h
hihi
re
re
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
0
0,0,0,
0,
7
7
7
l/l/
/
al
a
al
k.
k.
4
4
4
4
0%
0%
29
2
29
,9
,9
9
9
9
€/
€/
l
l
€ 18,99
St
St
St
S
S
ip
ip
p
p
rs
rs
rs
r
a
a
a
a
lklklk
lk
k
ohohoh
oh
h
ololol
ol
o
is
is
isis
ksks
k
k
ks
k
dz
dz
dz
dz
d
ēr
ēr
ēr
ēr
ie
ie
ie
e
ns
nsns
ns
Oa
Oa
OaOa
kh
kh
k
h
ea
ea
rt
rt
0,
0,0,
0
7
7
7
l/l/
l/
al
a
al
k.
k.
3
3
5%5%
15
1
15
,7
,7
7
0
0
€/
€/
l
l
€ 16,99
Li
Li
Li
i
L
ķ
ķ
ķi
ķ
ķ
i
erer
r
er
er
isisis
is
“J“J
“J
J
äg
ägägäg
g
er
er
er
er
e
me
me
me
is
i
s
tete
r”
r”
0,0,
0
7
7
7
l/
l/
al
a
k.
k.
33
5%5%
%
18
1
18
,5
,5
6
6
€/€/
l
l
€ 19,99
13
99
D
egvīn
s
“Russki
j
S
tandart
1 l
/a
lk. 4
0%
€ 9,99
7
69
V
īn
s
“D.
O
. T
o
r
o
Parla
o
r”
0
,
75 l
/
alk. 15
%
10
,
25 €/l
Nr. 8 - piedāvājums spēkā no 05.07.–25.07.2018.,
kamēr prece ir veikalā
A
LK
O
H
O
LA LIET
ANA KAITĒ
JŪSU
VE
S
ELĪBAI
!
A
LKOHOLA PĀRDO
Š
ANA
,
IEGĀDĀ
Š
ANĀS UN NODO
Š
ANA NEPILNGADĪGĀM PERSONĀM IR AIZLIEGTA
!
POPULĀRI DZĒRIENI
PAR ZEMĀM CENĀM
6
99
cena pērkot
2
g
ab. v
a
i v
a
ir
āk
9,32 €/
l
SPĀNIJA
€ 9,59
7
7
9
Vi
s
kijs
“Laude
r
'
s”
'
'
0
,
35 l
/
alk. 40%
22,26
/l
€ 24,99
17
K
on
j
a
ks
“C
o
urv
o
isi
e
er
VSO
P”
kārbā
0
,
35 l/alk. 4
0
0
%
51
,
40 €/
l
€ 17,99
14
99
Vi
s
kijs
S
ir Pitters
o
n
1 l
/a
lk. 4
0%
€ 15,99
12
99
Vi
s
kijs
“B
a
ll
a
nt
i
n
e
'
s Brasil”
'
'
0
,
7 l
/
alk. 35
%
18,
5
6
/l
€ 13,99
12
99
D
žin
s
C
r
af
t
er
'
s”
''
1 l
/
alk. 38
%
€ 18,79
15
99
Kal
v
adoss
C
o
q
uerel
0
,
7 l/alk. 40
%
22
,
84 €/
l
€ 38,99
Vi
s
kij
s
“Make
r
s
Ma
r
k”
0
,
7 l
/
alk. 45
%
28
,
56 €/
l
€ 21,39
14
4
9
D
ž
in
s
Go
rd
o
n
'
s Pink”
''
0
,
7 l/alk. 37
,
5
%
20
,
70 €/
l
€ 37,49
31
99
K
on
j
a
ks
“Jules Gautret VSOP”
k
ār
0
,
7 l/alk. 40
%
4
5
,
70 €
/
l
€ 17,99
12
99
Vi
s
kijs
J
i
m Beam
0
,
7 l/alk. 40
%
1
8
,
56
/l
€ 19,99
13
99
Vi
s
kijs
S
c
o
ttish Leader”
1 l
/a
lk. 4
0%
€ 18,59
12
99
K
on
j
a
ks
Meuk
o
w 5*”
0
,
35 l/alk. 40
%
37
,
11 €/
l
A
LK
O
H
O
LA LIET
ANA KAITĒ
JŪSU
VE
S
ELĪBAI
!
A
LKOHOLA PĀRDOŠANA
,
IEGĀDĀŠANĀS UN NODOŠANA NEPILNGADĪGĀM PERSONĀM IR AIZLIEGTA
!
€ 7,99
5
99
Liķi
er
is
“V
a
n
a
T
a
ll
i
nn
2
veid
i
0
,
5 l/alk. 16
%
11
,
98
/l
€ 16,99
13
99
B
ren
dijs
J
P.
C
h
e
n
e
t R
ese
rv
e
Im
p
er
i
ale
0
,
7 l/alk. 38
%
19
,
99 €/
l
€ 18,99
13
99
Ru
m
s
“Bacard
i
3
v
eidi
0
,
7 l/alk. 37
,
5
%
vai 40
%
19,99
/l
€ 7,99
6
69
Liķi
er
is
“M
i
ntt
u”
0
,
5 l
/
alk. 35
%
13,38
/l
€ 11,29
7
99
B
ren
dijs
Č
orni
j
Aist
0
,
5 l
/
alk. 40%
1
5
,98
/l
€ 15,79
12
99
B
ren
dijs
“Francuzski
j
Aist V
SO
P
0
,
7 l/alk. 40
%
18,
5
6
/l
€ 48,99
Ru
m
s
“Z
aca
p
a 23
Y
o
kārbā
0
,
7 l/alk. 40
%
57
,
13 €/
l
€ 13,49
11
99
B
ren
dijs
“T
o
rres 5
0
,
7 l/alk. 38
%
1
7
,13
/l
€ 18,29
15
99
S
tiprs alkoholisks dzērien
s
C
aptain Mor
g
a
n
Sp
iced
G
old”
1 l
/a
lk.
35%
€ 15,99
12
99
B
ren
dijs
“A
rarat 3
*”
0
,
7 l/alk. 40
%
1
8
,
56
/l
€ 10,29
9
59
Liķi
er
is
“Mok
a
1 l
/a
lk.
30%
€ 15,99
13
99
Ru
m
s
“C
aribba
2 v
eidi
1
l/alk. 37
,
5
%
A
LK
O
H
O
LA LIET
ANA KAITĒ
JŪSU
VE
S
ELĪBAI
!
A
LKOHOLA PĀRDOŠANA
,
IEGĀDĀŠANĀS UN NODOŠANA NEPILNGADĪGĀM PERSONĀM IR AIZLIEGTA
!
€ 19,99
14
99
D
e
g
vīn
s
“Ko
s
h
er
Vodk
a
Exclus
i
ve
1
l
/a
lk. 4
0%
€ 17,99
13
99
D
e
g
vīn
s
“Ko
s
k
en
ko
rva
V
o
dka
2 v
eidi
1 l/alk. 37
,
5
%
€ 16,49
12
99
D
e
g
vīn
s
S
tolichna
y
a
1 l
/a
lk. 4
0%
€ 10,99
9
99
D
e
g
vīn
s
S
lav
j
anski
e
Trad
i
c
iji”
2 v
eidi
0
,
7 l
/
alk. 40
%
14
,
27 €/
l
€ 5,39
4
99
D
e
g
vīn
s
3
g
rau
d
u
0
,
5 l
/
alk. 38
%
9,
98 €/
l
€ 17,39
14
59
D
e
g
vīn
s
“La
p
land
i
a
2 v
eidi
0
,
7 l/alk. 37
,
5
%
20
,
84 €
/l
€ 13,99
12
99
D
e
g
vīn
s
va
i
uz
l
ē
j
um
s
“Nemir
off”
3
v
eidi
1 l
/a
lk. 4
0%
€ 10,99
9
99
D
e
g
vīn
s
S
o
kr
o
vi
š
e Belarusi
0
,
7 l/alk. 40
%
1
4
,
27 €/
l
€ 14,39
11
99
D
e
g
vīn
s
“Kru
p
n
i
k”
1 l
/a
lk. 4
0%
€ 12,99
11
99
D
e
g
vīn
s
Go
rbatsch
o
w V
o
dka
0
,
7 l/alk. 50
%
17
,
13 €/l
A
LK
O
H
O
LA LIET
ANA KAITĒ
JŪSU
VE
S
ELĪBAI
!
A
LKOHOLA PĀRDO
Š
ANA
,
IEGĀDĀ
Š
ANĀS UN NODO
Š
ANA NEPILNGADĪGĀM PERSONĀM IR AIZLIEGTA
!
€ 7,49
6
59
D
egvīn
s
“Nal
i
b
o
k
i”
3 veidi; 0,5 l/alk. 40%
%;
13
,
18 €/l
€ 10,59
8
99
D
egvīn
s
Sy
abrovka
2 v
eidi
0
,
7 l/alk. 40%
12
,
84 €
/l
9
4
9
cena pēr
k
ot 2
g
a
b
. v
ai
v
ai
r
āk
13,56 €/l
6
29
cena
p
ērkot 2 gab. v
a
i v
a
ir
āk
12
,
58 €
/
l
+
K OMPLEKTS
“SCHWEPPES
TONIC“ 1,5l
€ 9,49
7
99
D
zirk
s
t
oša
i
s
vīn
s
M
o
ntelv
i
n
i
Pr
o
secc
o”
0
,
75 l
/
alk. 11%
1
0
,
65 €/
l
€ 10,99
9
59
Dzirk
s
t
oša
i
s
vīn
s
Casa
Ca
n
e
v
el
P
r
o
secc
o”
2 v
eidi
0,75 l/alk. 11%; 12,79 €/l
/l
€ 4,19
3
4
9
D
zirk
s
t
oša
i
s
vīn
s
“Törley Charmant Roug
ge
0
,
75 l/alk. 12
%
4
,
65 €/l
€ 3,59
2
89
z
ē
t
s
be
z
a
lk
o
h
o
li
s
k
s
d
z
ē
r
ie
n
s
“Törle
y
0
,
75
l
3
,
85 €/l
€ 8,59
7
59
Dzirk
s
t
oša
i
s
vīn
s
“Kr
i
m” 2 veid
i
0
,
75 l/alk. 12
%
10
,
12 €/
l
€ 17,44
LiLiLi
Li
L
L
Li
ķi
ķi
ķi
ķ
ķ
ķi
ķ
er
er
er
er
e
er
er
is
is
is
is
is
s
“V“V
“V
“V
“V
“V
V
V
V
il
il
il
l
l
i
la
la
la
la
la
la
a
M
M
M
M
M
M
asas
as
as
as
as
a
sa
sa
sa
a
sa
0,
0
0,
0,
0,
0,
0
,
5
5
5
5
5
5
5
5
5
l/
l/
l/
/
/
l/
/
al
al
al
al
al
a
k.
k
k.
k.
k.
k
k
3
3
3
3
3
3
3
3
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0
27
27
27
2727
27
27
2
,9,9
,9
,9
,9
9
,9
8
8
8
8
8
8
8
8
8
€/€/€/
€/
€/
€/
l
l
l
l
l
€ 6,99
5
99
D
zirk
s
t
oša
i
s
vīn
s
Fre
i
xenet” 2 veid
i
0
,
75 l/alk. 12
%
7
,
99 €/
l
€ 6,19
4
7
9
D
zirk
s
t
oša
i
s
vīn
s
G
rand
C
avalier
3 veidi; 0,75 l/alk. 11%
%
vai 11
,
5%
;
6
,
39 €/
l
€ 8,59
6
99
Dzirk
s
t
oša
i
s
vīn
s
“Blue Nun
Go
ld”
0
,
75 l/alk. 11
%
9
,
32 €/l
A
LK
O
H
O
LA LIET
ANA KAITĒ
JŪSU
VE
S
ELĪBAI
!
A
LKOHOLA PĀRDO
Š
ANA
,
IEGĀDĀ
Š
ANĀS UN NODO
Š
ANA NEPILNGADĪGĀM PERSONĀM IR AIZLIEGTA
!
€ 3,99
2
99
Viegli dzirkstoš
s
d
zēriens “Rub
y”
3
v
eidi
0
,
75 l/alk. 7
,
5
%
3,
99 €
/l
€ 10,59
Ve
Ve
Ve
Ve
e
e
V
rm
rm
m
rm
m
ututut
ut
ss
s
s
s
“M“M
“M
M
ar
ar
ar
ar
r
titi
ti
ti
ni
ni
ni
i
22
2
veve
v
v
id
id
d
i
i
1
1
l/
/
al
al
k.
k.
1
1
5%5%
%
8
39
cena
p
ēr
k
ot
2
ga
b
. va
i
va
i
k
11
,
19 €/
l
6
19
cena pēr
k
ot 2
g
a
b
. v
ai
v
ai
r
āk
8
,
25 €
/
l
4
39
cena pēr
k
ot 2
g
a
b
. v
ai
v
ai
r
āk
5,85 €/
l
5
59
cena pēr
k
ot 2
g
a
b
. v
ai
v
ai
r
āk
7,45 €/
l
6
59
cena pēr
k
ot
2
g
a
b
. v
ai
v
ai
r
āk
8,
79 €
/l
IESAKA VĪNZINIS
JĀNIS KAĻĶIS
AROMĀTS / GARŠA patīkama tropisko augļu buķete, jūtamas
vaniļas un sviesta nianses. Vīnam eleganta un noturīga pēcgarša.
PASNIEGŠANAS TEMPERATŪRA
8 līdz 12˚C
ĒDIENI
lielisks partneris pie baltās gaļas ēdieniem, jūras veltēm
un sieriem. Var baudīt arī kā aperitīvu.
PĒRKOT 1 VĪNU “CLOUD FACTORY“
DĀVANĀ - 2 GLĀŽU PALIKTŅI!
BALTVĪNS
SAUSS – – SALDS
€ 8,99
6
99
V
īn
s
Crud
o
3 veid
i
0,75 l/alk. 12%, 12,5%
%
v
ai
14
%
9
,
32 €
/l
€ 11,99
7
69
V
īn
s
“T
e
l
ia
n
i
K
i
n
d
zm
a
r
au
l
i”
0
,
75 l
/
alk. 11
%
10
,
25 €/
l
€ 7,99
6
69
V
īn
s
S
ettes
o
li
3
v
eidi
0
,
75 l/alk. 13
%
8
,
92 €
/l
6
4
9
V
īn
s
“Maison Cas
st
el
3 veidi; 0,75 l/alk. 1
1
2%
va
i
12
,
5
%
8
,
65 €/
l
€ 4,29
3
29
Vie
g
li dzirkstošs vīn
s
“L
am
b
rusc
o”
2
veid
i
0
,
75 l/alk. 8%
4,
39 €/
l
6
69
V
īn
s
“Gall
o”
4
veidi
;
0
,
75 l
/
alk.
12
,
5% va
i
8
,
5
%
8
,
92 €/
l
€ 14,49
12
99
V
īn
s
“Lou
i
s Latour Bour
g
o
g
ne”
0
,
75 l
/
alk. 12
,
5
%
17
,
32 €/l
€ 5,99
4
4
9
V
īn
s
Bar
o
n R
o
sen”
2 v
eidi
0
,
75 l/alk. 11
,
5
%
5
,
99 €
/l
5
69
V
īn
s
“T
ara
p
aca
3 veid
i
0
,
75 l/alk. 12
,
5
%
v
ai 14%
;
7
,
59 €/
l
A
LK
O
H
O
LA LIET
ANA KAITĒ
JŪSU
VE
S
ELĪBAI
!
A
LKOHOLA PĀRDO
Š
ANA
,
IEGĀDĀ
Š
ANĀS UN NODO
Š
ANA NEPILNGADĪGĀM PERSONĀM IR AIZLIEGTA
!
€ 4,69
3
69
V
īn
s
“Hard
y
'
s Mill Cellars”
'
'
2
v
eidi
0,75 l/alk. 12% vai 13%
%
4,
92 €
/l
€ 10,99
ns
ns
ns
C
loud
F
F
F
acto
ry
0
0
0,
75
75
75
l/alk. 12
,5
5
5
%
%
%
11
,
99 €
/l
6
69
cena
p
ēr
k
ot
2
ga
b
. va
i
va
i
k
8,
92 €/
l
4
69
cena pēr
k
ot 2
g
a
b
. v
ai
v
ai
r
āk
6
,
25 €
/
l
5
29
cena pēr
k
ot 2
g
a
b
. v
ai
v
ai
r
āk
7
,
05 €
/l
3
99
cena
p
ēr
k
ot 2 ga
b
. va
i
va
i
k
5
,
32 €
/l
GRUZIJA
ASV
ITĀLIJA
ČĪLE
SICĪLIJA
GRUZIJA
JAUNZĒLANDE
AUSTRĀLIJA
ITĀLIJA
FRANCIJA
FRANCIJA
IESAKA VĪNZINIS
JĀNIS KAĻĶIS
S
AROMĀTS / GARŠA tumšo meža ogu aromāta buķete ar nelielām
šokolādes un vaniļas iezīmēm fonā. Pēc garšas pilnmiesīgs,
bagātīgs ar maigiem, samtainiem tanīniem. 12 mēnešus izturēts
Franču un Amerikāņu ozolkoka mucās.
PASNIEGŠANAS TEMPERATŪRA
16 līdz 18˚C
ĒDIENI
steiks, grillētas paipalas, cepta liellopa gaļa un čedaras siers.
AROMĀTS / GARŠA vilinošs tikko novāktu zaļo ābolu un laima
aromāts ar nelielu citrusaugļu ziedu iezīmi. Pēc garšas elegants,
kraukšķīgs, ar labi sabalansētu mineralitāti, kas ir tipiska Eden
ielejas Riesling vīniem, sausa patīkama pēcgarša.
PASNIEGŠANAS TEMPERATŪRA
10 līdz 12˚C
ĒDIENI
svaigas austeres, ceptas tīģergarneles vai dažādas zivis.
ARO
Ā
T
S/
GA
SARKANVĪNS
ARO
Ā
T
S/GA
BALTVĪNS
ŠA
t
š
ž
āt
b
ķ
t
l
il
ā
A
SAUSS – – SALDS
Š
š
Š
SAUSS – – SALDS
€ 7,99
5
99
V
īn
s
V
i
n
a
E
s
m
e
r
a
l
da”
2 veidi’
0,75 l/alk. 11,5% vai 12,5%
%
7
,
99 €/
l
€ 12,99
n
s
“P
et
er
L
eh
ma
nn
2 veid
i
0
,
75 l/alk. 11% vai 14
,
5%
14
,
65 €/
l
€ 7,99
6
99
V
īn
s
“Mar
io
nette
v
ai
“D
o
n Baff
o”
0
,
75 l/alk. 14%
vai 14
,
5
%
9,
32 €/
l
€ 17,99
1
7
99
V
īn
s
“Escada”
2 veidi’; 0,75 l/alk. 12
2
%
vai 13%
;
10
,
65 €/
l
€ 5,69
3
99
V
īn
s
Fr
o
ntera”
2 veidi; 0,75 l/alk. 12%
%
v
ai
1
3%
5
,
32 €
/l
5
29
V
īn
s
“KWV Contem
p
orar
y”
2 veidi
;
0
,
75 l
/
alk. 13
%
vai 14%
;
7
,
05 €/
l
€ 6,49
4
99
V
īn
s
“Bart
o
n &
G
uestier
2 v
eidi’
0
,
75 l/alk. 13
%
vai 13
,
5
%
6
,
65 €/
l
Vīns
V
“JP.
C
henet”
2
veidi
;
3 l/alk. 11
,
5%
2
v
ai 13%
;
5
,
00 €/l
v
5
69
cena pērkot 6 gab. vai vairāk
7
,59 €/
l
4
09
cena pērkot 6 gab. vai vairāk
5
,
45 €
/l
1
15
Alkoholisks
kok
t
eilis
“Hartwall
O
ri
g
inal
3 veidi; 0,33 l/alk. 5,5
5
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
3
,
48
/l
A
LK
O
H
O
LA LIET
ANA KAITĒ
JŪSU
VE
S
ELĪBAI
!
A
LKOHOLA PĀRDO
Š
ANA
,
IEGĀDĀ
Š
ANĀS UN NODO
Š
ANA NEPILNGADĪGĀM PERSONĀM IR AIZLIEGTA
!
€ 0,99
0
75
Vīn
u
sa
t
u
r
ošs
d
z
ē
ri
e
n
s
“V
i
n
i
tt
o”
2
v
eidi
0
,
275 l/alk. 5
,
5
%
2
,
73 €
/l
€ 1,19
0
99
S
i
d
r
s
S
omersb
y
2 v
eidi
0
,
33 l/alk. 4
,
5
%
3
,
00 €
/
l
DIENVIDĀFRIKA
ČĪLE
FRANCIJA
0
99
c
ena
p
ērkot 2 gab.
va
i v
a
ir
āk
3
,
00 €
/l
PORTUGĀLE
SPĀNIJA
FRANCIJA
SPĀNIJA
AUSTRĀLIJA
Ja bukletā norādītā cena atšķiras ar veikalā norādīto cenu, par pareizu lūdzam uzskatīt veikalā norādīto cenu.
€ 1,09
0
89
z
ē
t
s
d
z
ē
ri
e
n
s
7
Up”
v
ai
“Pe
p
s
i”
1
,
5l
;
0
,
59 €
/l
€ 2,29
1
89
Nek
t
ā
r
s
“Gutta Max”
2 ve
idi;
2
l
0
,
95 €
/l
€ 1,19
0
98
Enerģijas dzērien
s
“R
ed
B
u
ll”
3
v
eidi
0
,
25l
;
3
,
92 €/
l
€ 0,99
0
7
9
Alus
“Al
da
r
is
Izl
ases”
2 veid
i
0
,
5 l/alk. 4% vai 4
,
5%
1
,
58 €/
l
0
99
Alus
“Stabura
g
s” 2 v
eidi
0
,
5 l
/
alk. 5
,
2% vai 5
,
4
%
%
1,98 €/
l
0
89
Al
us
“Lāčplēsis gaišais”
2 v
eidi
0
,
5 l vai 0
,
568l
/
alk. 5
%
1,
78 €/l vai
1,
57 €/
l
€ 0,95
0
7
9
z
ē
t
s
min
e
r
ā
l
ūde
n
s
“Bor
j
om
i
0
,
33
l
2
,
39 €/
l
€ 1,29
0
99
z
ē
t
s
d
z
ē
ri
e
n
s
“Fe
v
e
r-
T
r
ee”
3
ve
idi;
0
,
2
l
4
,95 €/l
€ 4,99
3
99
Ainaži, Valdemāra iela 36
Aizkraukle, Spīdolas iela 5
Alūksne, Pils iela 9b
Ādaži, Rīgas gatve 51
Balvi, Brīvības iela 57
Dobele, Uzvaras iela 5-603
Druva, Vienības iela 4
Gulbene, Ābeļu iela 17
Jelgava, Pasta iela 51 k/5
Jelgava, Rīgas iela 48
Jelgava, Rūpniecības iela 77a
Jūrmala, Ventspils šoseja 32
Koknese, Lāčplēša iela 5
Kuldīga, Smilšu iela 20
Ķegums, Ķeguma prospekts 2B
Ķekava, Rīgas iela 22a, 1. stāvs
Liepāja, Malkas iela 4
Limbaži, Pasta iela 1
Ludza, Kr. Barona iela 41
Madona, Saules iela 4
Ogre, Brīvības iela 15A
Ogre, Mālkalnes prospekts 3
Ozolnieki, Rīgas iela 44
Rīga, 13. janvāra iela 3
Rīga, Anniņmuižas iela 17
Rīga, Avotu iela 48
Rīga, Āzenes iela 5, T/C Olimpia
Rīga, Biķernieku iela 143
Rīga, Braslas iela 29a-1
Rīga, Brīvības gatve 299
Rīga, Dzelzavas iela 74
Rīga, Dzirciema iela 42
Rīga, Gobas iela 13
Rīga, Imantas 15. līnija 7
Rīga, Juglas krastmala 2
Rīga, Kr. Barona iela 46
Rīga, Lubānas iela 113A
Rīga, Maskavas iela 256A
Rīga, Mazā Nometņu iela 27
Rīga, Murjāņu iela 91
Rīga, Ropažu iela 58-4
Rīga, Spulgas iela 21
Rīga, Tēriņu iela 62
Rīga, Vaidavas iela 15a
Rūjiena, Valdemāra iela 6
Salaspils, Skolas iela 4b
Saldus, Lielā iela 2
Sigulda, Vidus iela 1
Sigulda, Vidzemes šoseja 16
Skrunda, Ventas iela 16
Smiltene, Pils iela 1b
Talsi, Kr. Valdemāra iela 13
Taurene, “Lauras“
Tukums, Pasta iela 14
Valmiera, Tērbatas iela 8
Valmiera, Rīgas iela 66
Ventspils, Siguldas iela 20
Ventspils, Tirgus laukums 1
0
85
cena
p
ērkot 2
g
ab. v
a
i v
a
ir
āk
4
,25 €/
l
1
65
cena pēr
k
ot 2
g
a
b
. v
ai
v
ai
r
āk
0,83 €/l
0
65
c
ena
p
ēr
k
ot 2 ga
b
.
v
a
i
va
i
k
1
,
30 €/l
Alus
“Cēsu Brūža”
6 x 0
,
5
l
a
lk
. 5
,
4%
1
,
33 €/
l
0
59
cena pērkot 6 gab. vai vairāk
1
,
18 €
/l
A
LK
O
H
O
LA LIET
ANA KAITĒ
JŪSU
VE
S
ELĪBAI
!
A
LKOHOLA PĀRDOŠANA
,
IEGĀDĀŠANĀS UN NODOŠANA NEPILNGADĪGĀM PERSONĀM IR AIZLIEGTA
!
MEKLĒ SEV TUVĀKO
VEIKALU
www.alkoutlet.lv