+++
“Coca
Co
l
a”
1
,
5
l
“Schwep
pp
es
Tonic”, 1
5
l
“Coca
Co
l
a”
1
,
5
l
KOMPLEKTS KOMPLEKTS
KOMPLEKTS
S
DĀVANĀ
GLĀZE!
DĀVANĀ
GLĀZE!
Pērkot 2 gab.
“Bonaparte Spiced“
Pērkot 1 gab.
“Negrita“
€ 10,59
VeVeVeVe
rmrm
rm
m
rm
ut
ut
t
s
s
“M
“M
M
M
ar
ar
titi
ni
ni
R
R
os
os
o
o
so
so
o
o
1
1
l/
l/
alal
k.k.
1
1
1
5%5%
5%
€ 22,99
Vi
Vi
Vi
sksksk
sk
ijij
ij
ij
j
s
s
s
s
“F“F
“F
F
am
am
m
ou
ou
s
s
GrGr
r
ou
o
ou
u
sese
1
1
1
l/
l/
al
al
k.
k.
44
0%
0%
%
€ 51, 99
33
99
€ 15,99
R
ums
“N
e
g
r
i
ta
2
ve
idi
1 l/alk. 3
7,
5%
,
5%
5%
%
%
5%
5%
%
%
%
5%
%
%
5%
5
%
5
%
5
5
€ 6,59
5
7
9
S
ti
p
rs alkoholisks dzēriens
Bona
p
arte
Sp
iced”
0
,
5 l/alk. 36
%
11
,
58 €
/
l
€ 17,99
ViVi
Vi
Vi
sksk
sk
sk
k
ijij
ij
ss
s
“P
“P
“P
P
P
ad
ad
a
dydy
0,
0,
7 7
l/l/
al
al
k.
k.
k.
44
4
0%0%
0%
2121
,4
,4
1
1
€/
€/
€/
l
l
Konjaks “Larsen XO”
0,7 l/alk.40 %
48,56 €/l
Nr. 4 - piedāvājums spēkā no 12.04.–02.05.2018.,
kamēr prece ir veikalā
A
LK
O
H
O
LA LIET
ANA KAITĒ
JŪSU
VE
S
ELĪBAI
!
A
LKOHOLA PĀRDO
Š
ANA
,
IEGĀDĀ
Š
ANĀS UN NODO
Š
ANA NEPILNGADĪGĀM PERSONĀM IR AIZLIEGTA
!
POPULĀRI DZĒRIENI
PAR ZEMĀM CENĀM
€ 12,99
9
99
Vīn
s
“J
aco
b
'
s Creek”
'
2
v
eidi
0,
75 l
/
alk. 14%
vai 14
,
8
%
1
3
,
32
AUSTRĀLIJA
17
99
c
ena
p
ēr
k
ot 2 ga
b
.
v
a
i
va
i
k
25,70 €/l
€ 9,59
7
7
9
Vi
s
kij
s
“L
au
d
e
r
s”
0,
35 l/alk. 40%
2
2
,
26
/l
€ 40,99
27
9
K
on
j
a
k
s
“R
em
y
M
art
in
VSO
P” k
ā
r
0
,
7 l
/
alk. 40%
39
,
99 €
/
l
€ 29,99
19
99
K
on
j
a
k
s
C
ourvoisier V
S”
r
0
,
7 l
/
alk. 40%
28
,
56 €
/
l
€ 15,59
13
99
K
a
l
va
d
oss
C
o
q
uerel V
SO
P”
0,
5 l
/
alk. 40%
2
7
,
98 €
/
l
€ 17,99
11
99
Vi
s
kij
s
“Ji
m
B
eam
0,
7 l/alk. 40%
17
,
13
/l
€ 13,99
10
49
D
ž
in
s
“N
o
r
d
i
c
0
,
5 l
/
alk. 41%
20,98
/l
€ 20,99
18
99
Tekila “Lunazul
2 veidi, 0,7 l/alk.
40
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
2
7,1
3
/l
€ 37,49
K
on
j
a
k
s
“Jules Gautret VSOP
P
r
0,
7 l
/
alk. 40
%
4
5
,
70 €
/l
€ 13,29
11
79
“Rīgas Melnais
B
a
l
zams
3
v
eidi
0
,
7 l
/
alk. 30%
vai 45
%
1
6,8
4
/l
€ 22,59
17
4
9
V
iski
j
s
“T
u
ll
amore
DEW”
1 l/alk. 40%
€ 17,49
13
4
9
Vi
s
kijs
“Teacher
s”
1 l
/
alk. 40
%
€ 17,99
14
99
Vi
s
kijs
“S
ir E
d
w
a
r
d
'
s”
'
+
g
lāze
1 l
/
alk. 40
%
9
99
cena pēr
k
ot 2
g
a
b
. v
ai
v
ai
r
āk
19,98 €/l
A
LK
O
H
O
LA LIET
ANA KAITĒ
JŪSU
VE
S
ELĪBAI
!
A
LKOHOLA PĀRDOŠANA
,
IEGĀDĀŠANĀS UN NODOŠANA NEPILNGADĪGĀM PERSONĀM IR AIZLIEGTA
!
€ 19,49
15
99
Ru
m
s
“A
ngostura
R
eserva
Whi
t
e”
0
,
7 l
/
alk. 37
,
5
%
22
,
84 €
/
l
€ 19,79
17
99
S
tiprs alkoholisks
d
zēr
i
ens
“Me
t
a
x
a
5*”
1 l
/
alk. 38
%
€ 10,69
9
99
Rums “
C
asablanca”
2 veidi, 0,7 l/alk. 37,5%
%
14
,2
7
/l
€ 18,49
15
99
Liķi
er
is
“J
ä
g
erme
i
ster
1 l/alk. 35
%
€ 13,69
10
59
Liķi
er
i
s
“X
u
X
u
0
,
7 l
/
alk. 15%
15
,
1
3
/l
€ 8,79
6
99
Liķi
er
is
Magistr
C
herry”
0
,
5 l/alk. 30%
13
,
98 €/l
€ 14,49
12
59
Brendi
j
s
“A
rm
j
ans
kij
5
*”
r
0
,
5 l
/
alk. 42
%
2
5
,
1
8
/l
€ 19,99
17
59
R
u
m
s
“Pl
a
nt
a
ti
o
n
G
r
a
n
de
Reserve”
,
0
,
7 l
/
alk. 40
%
2
5,13 €
/
l
€ 11,79
10
99
S
ti
p
rs alkoholisks
d
z
ē
r
ie
n
s
Bonaparte Ori
g
inal”
1 l
/
alk. 38
%
€ 11,79
9
99
B
ren
dijs
“Jacob
i 1
880
V
SO
P”
0
,
7 l/alk. 38%
14
,
27 €
/
l
€ 6,59
5
39
Liķi
er
i
s
“D
a
lk
ows
ki”
2 veidi, 0,5 l/alk. 15%
%
10
,
78 €
/
l
€ 14,79
11
9
Brendi
js
S
t-Rem
y
V
SO
O
P”
r
0
,
7 l
/
alk. 36
%
%
17
,
1
3
/l
16
7
9
c
ena
p
ēr
k
ot 2 ga
b
.
v
a
i
va
i
k
23
,
99 €/l
9
39
cena pēr
k
ot 2
g
a
b
. v
ai
v
ai
r
āk
13
,
41 €
/
l
9
99
c
ena pēr
k
ot 2
g
a
b
.
vai
v
ai
r
āk
14,27 €/l
5
09
cena
p
ērkot 2
g
ab. v
a
i v
a
ir
āk
10,18 €/l
A
LK
O
H
O
LA LIET
ANA KAITĒ
JŪSU
VE
S
ELĪBAI
!
A
LKOHOLA PĀRDO
Š
ANA
,
IEGĀDĀ
Š
ANĀS UN NODO
Š
ANA NEPILNGADĪGĀM PERSONĀM IR AIZLIEGTA
!
€ 14,59
13
99
D
e
g
vīns
“G
orbatschow”
1 l
/
alk. 40%
€ 17,99
13
99
D
e
g
vīns
“K
os
k
en
k
orva
2 v
eidi
1 l
/
alk. 37
,
5%
€ 13,99
10
99
D
egvīns
“Ne
m
i
r
off
P
r
e
m
iu
m
0,
7 l
/
alk. 40%
,
15
,
70
/l
€ 10,59
8
99
Degvīns “
S
yabrovka”
2 veidi; 0,7 l/alk. 40%
12
,
84 €/l
€ 4,99
4
39
Balzams “Černij Znahar”
0
,
5 l
/
alk. 20%
8
,
78 €/l
€ 5,29-5,39
4
85
D
e
g
vīns
“N
a
ļib
o
ki”
2 veidi; 0,35 l/alk. 40%
%
13
,
86 €/l
€ 14,39
11
99
Degvīns
“K
ru
p
n
ik”
1 l/alk. 40%
€ 35,99
30
99
D
e
g
vīns
“B
e
l
uga
0
,7 l
/
alk. 40%
4
4
,
27
/l
€ 11,79
9
99
D
egvīns
“S
t
u
m
b
r
as”
0
,
7 l/alk. 40%
14
,
27 €
/
l
€ 9,29
7
7
9
Degvīns “Kalashnikov 3*”
0,5 l
/
alk. 40%
15
,
58 €/l
€ 5,49
4
89
D
e
g
vīns
B
a
lt
a”
0
,
5 l
/
alk. 40%
9,78 €/l
€ 13,99
12
59
Degvīns
“Z
e
ļ
ena
j
a
M
ar
k
a
2 v
eidi
1 l
/
alk. 40
%
7
29
cena
p
ērkot
2
g
ab. v
a
i v
a
ir
āk
14
,
58 €
/
l
8
59
cena
p
ērkot 2
g
ab. v
a
i v
a
ir
āk
12
,
27 €
/l
4
09
cena
p
ērkot 2 gab. v
a
i v
a
ir
āk
8,
18 €
/l
4
4
9
cena
p
ērkot 2 gab. v
a
i v
a
ir
āk
12
,
83 €
/
l
10
4
9
cena pēr
k
ot 2
g
a
b
. v
ai
v
ai
r
āk
14
,
99 €
/
l
A
LK
O
H
O
LA LIET
ANA KAITĒ
JŪSU
VE
S
ELĪBAI
!
A
LKOHOLA PĀRDO
Š
ANA
,
IEGĀDĀ
Š
ANĀS UN NODO
Š
ANA NEPILNGADĪGĀM PERSONĀM IR AIZLIEGTA
!
€ 13,49
10
99
D
zirk
s
t
oša
i
s
vīn
s
“Desom Cremant Brut”
0,75 l
/
alk. 12,5
%
14
,
65 €
/
l
€ 10,59
7
99
Dzirk
s
t
oša
i
s
vīn
s
“Di
v
i
c
i
P
rosecco
0,75 l
/
alk. 11%
10
,
65 €
/
l
€ 8,79
7
4
9
Dzirksto
š
ais vīns
Sa
int Hil
a
ir
e”
2
v
eidi
0,
75 l
/
alk. 12
%
vai 12,5
%
9,
99
/l
€ 6,29
5
99
Dzirkstošais vīns “Fre
ix
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
e
e
e
e
e
e
e
e
en
en
n
en
n
n
n
e
e
e
e
e
e
e
n
e
n
t
e
et
et
t
t
t
t
t
t
t
t
t
e
et
t
t
t
t
e
t
t
e
2 veidi; 0,75 l/alk. 12%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
7
,
99 €/
€ 6,29
4
7
9
D
zirk
s
t
oša
i
s
vīn
s
“Jaume Serra Cava”
2 veidi, 0,75 l/alk. 11,
,
5%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
6
,
39 €
/
l
€ 2,75
1
99
z
ē
t
s
vīn
u
sa
t
u
r
ošs
dzēriens “
S
vetsko
j
e
P
o
l
us
l
a
dk
o
j
e
0
,
75 l/alk. 8%
2
,
65 €
/
€ 1,59
1
15
A
romat
i
zēts
g
āzēt
s
v
īnu saturo
š
s dzērien
s
“Söhnlein White Ice”
0
,
2 l/alk. 8%
5
,
75 €
/
€ 7,99-9,39
6
4
9
Dzirkstošais vīns
s
“M
art
i
n
i”
4
v
eidi
0,75 l/alk. 7,5%
%
vai 11
,
5
%
8,6
5
/l
€ 38,59
32
99
Š
ampanietis
“Moët & Chand
o
n
B
r
u
t
r
0,
75 l
/
alk. 12%
4
3
,
99 €
/
l
€ 4,99
3
99
Dzirksto
š
ais vīn
s
“He
n
kell”
2 v
eidi
0
,
75 l
/
alk. 11%
v
ai 12
%
5
,
32 €/l
€ 4,79
3
99
Dzirkstošais vīns “Rī
ga
as
Presti
g
e
C
uvee Rose”
0
,
75 l
/
alk. 11
,
5%
;
5
,
32
€/
l
€ 8,59
6
59
Dzirksto
š
ais vīns
“Bl
ue
N
un
; 2 ve
idi
0,75 l/alk. 11%; 8,7
7
9
/
/
/
/
/
/
/l
/l
/l
/
/
/
/l
/l
/
/
/l
/l
/
/l/
/l
/l
/
/
/
/
/
/l
/
/
/l
/l
/l
/
/
/
/l
/l
/l
/l
/
/
/l
/l
/
/
/
/
/
/
/
/
/l
/
/
/l
/
/
l
/l
/
/
l
/
/l
/
/l
/
/
6
09
cena pēr
k
ot 2
g
a
b
. v
ai
v
ai
r
āk
8,
12 €
/l
5
69
cena
p
ēr
k
ot 2 ga
b
. va
i
va
i
k
7
,
59 €
/
l
4
39
c
ena
p
ēr
k
ot 2 ga
b
. va
i
va
i
k
5
,
85 €
/l
3
7
9
cena
p
ērkot 2
g
ab. v
a
i v
a
ir
āk
5
,05 €/l
A
LK
O
H
O
LA LIET
ANA KAITĒ
JŪSU
VE
S
ELĪBAI
!
A
LKOHOLA PĀRDO
Š
ANA
,
IEGĀDĀ
Š
ANĀS UN NODO
Š
ANA NEPILNGADĪGĀM PERSONĀM IR AIZLIEGTA
!
IESAKA VĪNZINIS
JĀNIS KAĻĶIS
IESAKA VĪNZINIS
JĀNIS KAĻĶIS
ARO
ARO
ARO
ARO
ARO
ARO
ARO
O
ARO
ARO
ARO
ARO
M
M
M
Ā
ĀT
ĀT
M
M
M
M
M
M
M
ĀT
M
M
S /
S
S /
GA
A
A
A
RŠA
RŠA
A
RŠA
AA
A
A
A
RŠA
A
A
sulīgs, svaigs un patīkams aromāts ar zaļo
ābolu iezīmēm. Maiga mineralitāte garšā, ļoti labi sabalansēts.
PA
PA
PAS
PAS
AS
N
NIE
NIE
G
GŠA
A
NAS
NAS
TE
TE
TE
E
E
E
MPE
MPE
MP
MP
MP
P
E
MPE
P
M
E
E
M
P
RATRAT
RA
RAT
T
RA
AT
AT
A
ŪR
ŪR
ŪRA
ŪR
ŪRA
ŪRA
Ū
ŪR
8 līdz 10˚C
ĒD
ĒDI
Ē
Ē
DI
EN
ENI
viegli salāti, zivis, mājputnu gaļa. Ideāls ar Āzijas virtuves
ēdieniem un jūras veltēm. Lielisks kā aperitīvs.
AROARO
T
T
S /
S /
/
/
GAGA
GA
GA
GA
A
RŠA
RŠA
RŠA
Š
Š
RŠA
RŠA
R
Š
vīns ir dzidrā un izteiktā aveņkrāsā. Tam piemīt
svaigi zemeņu un aveņu aromāti ar izteiktu laima pieskaņu. Patīkama
struktūra un labs balanss ar skābuma līmeni. Nelielā dzirkstošuma
sajūta vīnā tikai pastiprina tā svaigumu.
PAS
PA
AS
A
NIENIE
IE
I
GŠAGŠA
ŠA
GŠA
NAS
NAS
NAS
NAS
NAS
NAS
S
A
TE
TE
TE
T
T
T
E
TE
T
T
T
T
T
T
MPE
MPE
MPE
MPE
MPE
M
P
MPEMPE
M
P
MPE
P
P
M
P
M
P
RA
RA
RAT
R
RAT
RA
RAT
RAT
RAT
R
AT
RA
RA
A
A
A
A
ŪRA
ŪR
ŪRA
ŪR
ŪRA
ŪR
ŪRA
RA
8 līdz 10˚C
ĒDI
ĒDI
DI
I
ENI
ENI
EN
EN
EN
dažādi zivju ēdieni, grillēta baltā gaļa vai salāti. Perfekts
ar Japāņu virtuves ēdieniem un vistas piri-piri (pikants vistas gaļas
ēdiens). Lielisks kā aperitīvs.
S
BALTVĪNS
ROZĀ VĪNS
6
99
c
ena pēr
k
ot 2
g
a
b
.
vai
v
ai
r
āk
9,32 €/l
5
69
7
,59 €/
l
€ 7,99
6
4
9
V
īn
s
“R
osemount
2 v
eidi
0
,
75 l
/
alk. 13%
vai 13
,
5
%
8,65 €/l
€ 11,99
9
99
V
īn
s
“Pi
etra
P
ura
0,75 l
/
alk. 14%
13
,
32 €
/
l
€ 9,99
7
29
V
īns
“P
ar
l
aor
0,75 l
/
alk. 14,5%
9
,
72 €
/
l
7
99
Vīns “Escada, 2 v
ve
id
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
i
i
i
0
,
75 l
/
alk. 12%
vai 13%, 10,65 €
/l
€ 16,99
13
99
V
īn
s
“T
ur
i
an
0
,75 l
/
alk. 12,5%
18
,
65 €
/
l
€ 5,99
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
ī
V
V
ns
ns
ns
ns
s
ns
n
ns
n
s
s
n
V
V
V
“C
“C
C
C
C
C
C
C
on
onon
on
on
on
n
de
de
d
de
de
e
e
e
e
e
e
de
d
d
d
e
d
d
d
d
d
d
d
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
i
i
i
i
l
l
i
il
i
i
il
i
i
il
il
l
il
l
l
l
l
i
l
l
l
l
l
la
la
la
la
a
la
l
l
l
la
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
r”
r”
r”
r”
r
r
e
e
dd
d
d
n
o
o
C
2
2
2
2
2
2
22
2
2
2
v
ve
ve
v
v
v
v
v
v
v
id
idid
i
i
i
i
i
d
d
e
e
v
v
v
2
2
2
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,
0
0,
0,
0,
7
7575
75
75
75
75
75
75
75
7
75
75
75
7
7
75
75
75
75
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
5
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
/a
/a
/a
/a
/
/
/a
/
/
/a
/a
/a
/
a
/a
/
/
a
a
a
l
l
lk
lk
lk
lk
lk
lk
lk
lk
lk
lk
lk
k
k
lk
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
.
.
10
10
10
10
0
10
10
0
0
10
0
10
0
0
0
10
1
0
0
0
10
10
0
1010
0
0
0
1
,
,5
,5
5
5
5
5
,5
,5
5
,
,
5
,
5
,
,
%%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
k
k
aa
a
a
a
/
/
5
5
5
5
7
7
7
7
7
7
7
,
,
,
,
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
va
va
v
va
va
va
v
va
i
i
i
11
11
1
1
1
11
11
1
1
1
1
,5,5
5
,5
,5
,5
,
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
5
5
1
1
1
1
1
1
1
1
a
i
i
a
a
va
6,
6
6,
6
6
6,
6,
6
6
6
6
6
6
65
65
65
5
5
65
5
5
6
5
5
5
5
5
6
5
/l
/l
/l
l
/l
/l
/
/l
/l
/
/l
/l
/l
/l
/
/
/l
/l
/
l
/l
/
/
/
5
5
5
5
65
5
6
6
6
6,6,
6
6
€ 7,99
6
99
V
īn
s
Go
r
u
” 2 v
e
i
d
i
0
,
75 l/alk. 13%
v
ai 14
%
9
,
32 €
/
l
€ 5,69
4
4
9
V
īns
“L
as
M
oras
2 v
eidi
0
,
75 l/alk. 13%
v
ai 14
%
5
,
99 €
/
l
€ 5,19
4
29
V
īn
s
“Johann Brunne
e
r”
3
v
eidi
0,75 l/alk. 9,5%
%
,
10% vai 11,5%
%
5
,
72 €
/
l
€ 3,99
3
39
V
īn
s
“Fr
u
it
a
n
d
Win
e
3
v
eidi
0,75 l/alk. 7%
4
,
52 €
/
l
€ 6,29-6,69
5
25
V
īn
s
“Barton & Guestier”
3
v
eidi
0,75 l/alk. 10,5%
%
,
,
,
,
,
,
13
%
vai 13
,
5
%
7
,
00 €/l
cena pērkot 6 gab. vai vairāk
A
LK
O
H
O
LA LIET
ANA KAITĒ
JŪSU
VE
S
ELĪBAI
!
A
LKOHOLA PĀRDO
Š
ANA
,
IEGĀDĀ
Š
ANĀS UN NODO
Š
ANA NEPILNGADĪGĀM PERSONĀM IR AIZLIEGTA
!
ITĀLIJA
SPĀNIJA
SPĀNIJA
ARGENTĪNA
VĀCIJA
FRANCIJA
AUSTRĀLIJA
FRANCIJA
V
V
ī
V
V
V
ī
V
V
V
ī
ī
ī
V
V
V
ī
ī
ī
ī
ī
V
V
V
V
ī
ī
ī
PORTUGĀLE
ITĀLIJA
PORTUGĀLE
SAUSS – – SALDS
SAUSS – – SALDS
IESAKA VĪNZINIS
JĀNIS KAĻĶIS
IESAKA VĪNZINIS
JĀNIS KAĻĶIS
BALTVĪNS
ROZĀ VĪNS
SAUSS – – SALDS
SAUSS – – SALDS
€ 8,99-9,69
7
69
Vīns
“Mud House”
2 veidi
0,75 l/alk. 12,5%
10,25 €/l
€ 9,49
7
99
Vīns
“W
o
lfb
er
g
er
0
,75 l/alk. 12
%
10
,
65
/l
€ 3,69
2
99
Alkoholisks
kok
t
eilis
S
mirnoff Ice
0
,
7 l/alk. 4%
4
,
27 €/l
1
09
Alkoholisks
kok
t
eils
“Hartwall Original”
3 veidi, 0,33 l/alk.
5,5
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
3,30 €/l
€ 7,99
5
7
9
V
īn
s
“Aska
n
elli”
2 v
eidi
0
,
75 l
/
alk. 11
,
5%
7
,72 €/l
€ 8,99
6
99
V
īn
s
Asio
O
tus”
2 v
eidi
0
,
75 l
/
alk. 12
,
5
%
vai 13
%
9,32 €/l
€ 4,99
3
69
V
īn
s
“T
ör
l
e
y
T
a
li
sman
2 v
eidi
0
,
75 l
/
alk. 11
,
5%
4
,
92 €
/
l
€ 7,99
5
99
V
īn
s
“Vi
n
a
Es
m
e
r
alda”
2 v
eidi
0
,
75 l
/
alk. 11
,
5%
vai 12
,
5%
;
7
,
99 €
/
l
€ 16,99
13
99
€ 1,69
1
4
9
Alkoholisks
kok
t
eilis
“Black Balsam”, 2 ve
e
idi
0
,
275 l
/
alk. 12
%
5
,
41 €
/
l
€ 5,79
4
99
V
īns “
G
ran
C
astillo
2 veidi, 0,75 l/alk. 12
,
5
5
5
5%
5%
5%
%
%
%
%
%
%
5
5
%
5
5
5%
5%
5
5
5
5%
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
%
5
5
%
5
5
5
5
%
5
5
%
5
%
%
5
%
%
5
5%
%
5
5
5
5
5
5
%
%
%
%
%
%
5
%
%
%
%
5
%
%
5
5
6
,
6
5
/l
V
īns
“H
ar
d
ys
VR”
2 veidi
,
3 l
/
alk. 13
%
vai 13
,
5
%,
4
,
66
/l
4
69
cena pēr
k
ot
2
g
a
b
. v
ai
v
ai
r
āk
6
,
25 €
/l
1
45
cena
p
ērkot 2
g
ab. v
a
i v
a
ir
āk
5
,27 €/l
0
99
cena
p
ērkot 2
g
ab. v
a
i v
a
ir
āk
3,00 €/
l
A
LK
O
H
O
LA LIET
ANA KAITĒ
JŪSU
VE
S
ELĪBAI
!
A
LKOHOLA PĀRDO
Š
ANA
,
IEGĀDĀ
Š
ANĀS UN NODO
Š
ANA NEPILNGADĪGĀM PERSONĀM IR AIZLIEGTA
!
SPĀNIJA
JAUNZĒLANDE
GRUZIJA
ITĀLIJA
FRANCIJA
UNGĀRIJA
SPĀNIJA
AUSTRĀLIJA
ROZ
Ā
V
Ī
N
S
SAUSS – – SALDS
AROMĀTS / GARŠA vīns salmu dzeltenā krāsā ar atsvaidzinošiem
tropisko augļu, ziedu, melones un greipfrūta aromātiem.
PASNIEGŠANAS TEMPERATŪRA
8 līdz 10˚C
ĒDIENI
jūras veltes un ēdieni no baltās zivs.
AROMĀTS / GARŠA aromātā jūtamas zemenes, ērkšķogas kā arī
nogatavojušies tropu augļi. Svaiga un atspirdzinoša garša ar nelielu
saldumu pēcgaršā.
PASNIEGŠANAS TEMPERATŪRA
8 līdz 10˚C
ĒDIENI
zivju uzkodas, jauni sieri, vasaras salāti.
Ja bukletā norādītā cena atšķiras ar veikalā norādīto cenu, par pareizu lūdzam uzskatīt veikalā norādīto cenu.
€ 3,79
2
99
z
ē
t
s
d
z
ē
ri
e
n
s
“Fentimans”, 3 veid
di
0
,75 l , 3,99 €
/
l
€ 1,79
1
4
9
Su
l
a
v
ai nektārs
“D
o
n
S
im
o
n”
1 l
€ 0,99
0
7
9
Alus
“Ald
ar
i
s
I
z
l
ases
2 v
eidi
0
,
5 l
/
alk. 4
%
vai 4
,
5
%
1,58 €/l
€ 2,37
1
7
9
N
egāzēts
m
i
n
e
r
ālūde
n
s
“Venden Sport
4
x 0
,
75l
0,
60 €
/
l
€ 0,69
0
59
Alus
C
ēsu Light”
2
v
eidi
0,
5 l
/
alk. 4
,
2
%
1
,
18 €
/
l
€ 0,79
0
69
Alus
“Alda
r
is
Pil
z
e
n
es”
0
,
568 l
/
alk. 4
,
2
%
1,21 €
/
l
€ 0,77-0,99
0
72
Enerģijas dzērien
ns
“Dy
nam
i
t
2 v
eidi
0
,
568
l
1,27 €
/
l
€ 2,19
1
65
G
āzēts dzērien
s
s
C
oca-
C
ola”
4
x 0,33
l
1
,
25 €
/
l
€ 4,39
3
69
Al
us
“L
e
ff
e”
2
ve
idi
0,75 l/alk. 6,5%
%
vai 6
,
6
%
4,
92 €
/
l
Aizkraukle, Spīdolas iela 5
Alūksne, Pils iela 72
Ādaži, Rīgas gatve 51
Balvi, Brīvības iela 57
Dobele, Uzvaras iela 5-603
Druva, Vienības iela 4
Gulbene, Ābeļu iela 17
Jelgava, Pasta iela 51 k/5
Jelgava, Rīgas iela 48
Jelgava, Rūpniecības iela 77a
Jūrmala, Ventspils šoseja 32
Koknese, Lāčplēša iela 5
Kuldīga, Smilšu iela 20
Ķegums, Ķeguma prospekts 2B
Ķekava, Rīgas iela 22a, 1. stāvs
Liepāja, Malkas iela 4
Limbaži, Pasta iela 1
Ludza, Kr. Barona iela 41
Madona, Saules iela 4
Ogre, Brīvības iela 15A
Ogre, Mālkalnes prospekts 3
Ozolnieki, Rīgas iela 44
Rēzekne, Galdnieku iela 8
Rīga, 13. janvāra iela 3
Rīga, Anniņmuižas iela 17
Rīga, Avotu iela 48
Rīga, Āzenes iela 5, T/C Olimpia
Rīga, Biķernieku iela 143
Rīga, Braslas iela 29a-1
Rīga, Brīvības gatve 299
Rīga, Dzelzavas iela 74
Rīga, Dzirciema iela 42
Rīga, Gobas iela 13
Rīga, Imantas 15. līnija 7
Rīga, Juglas krastmala 2
Rīga, Kr. Barona iela 46
Rīga, Lubānas iela 113A
Rīga, Mazā Nometņu iela 27
Rīga, Murjāņu iela 91
Rīga, Ropažu iela 58-4
Rīga, Spulgas iela 21
Rīga, Tēriņu iela 62
Rīga, Vaidavas iela 15a
Rūjiena, Valdemāra iela 6
Salaspils, Skolas iela 4b
Saldus, Lielā iela 2
Sigulda, Vidus iela 1
Sigulda, Vidzemes šoseja 16
DRĪZUMĀ TIKS ATVĒRTS JAUNS VEIKALS RĪGĀ! - MASKAVAS IELĀ 256A
Skrunda, Ventas iela 16
Smiltene, Pils iela 1b
Talsi, Kr. Valdemāra iela 13
Tukums, Pasta iela 14
Valmiera, Tērbatas iela 8
Valmiera, Rīgas iela 66
Ventspils, Siguldas iela 20
Ventspils, Tirgus laukums 1
0
65
cena pēr
k
ot
2
g
a
b
. v
ai
v
ai
r
āk
1,14 €/
l
2
69
cena
p
ērkot 2
g
ab. v
a
i v
a
ir
āk
3
,
59 €
/l
A
LK
O
H
O
LA LIET
ANA KAITĒ
JŪSU
VE
S
ELĪBAI
!
A
LKOHOLA PĀRDOŠANA
,
IEGĀDĀŠANĀS UN NODOŠANA NEPILNGADĪGĀM PERSONĀM IR AIZLIEGTA
!
MEKLĒ SEV TUKO
VEIKALU
www.alkoutlet.lv